Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

Yhtiön toiminnasta kertovan tiedon läpinäkyvyys ja oikeellisuus on Spondalle ensiarvoisen tärkeää. Läpinäkyvyyttä edistetään kehittämällä yhtiön toimintamalleja ja käymällä avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Sidosryhmille tuotettu arvo
  • Läpinäkyvä viestintä ja raportointi
  • Liiketoimintaperiaatteet
  • Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta
  • Hyvä hallinto ja riskienhallinta

Miksi tämä on prioriteetti?

Spondan kaikki toiminta perustuu läpinäkyviin ja eettisiin toimintatapoihin sekä hyvään hallintotapaan. Spondan Code of Conduct toimii yhtiön eettisenä toimintaohjeena sekä luo perustan liiketoiminnalle ja yhteistyölle sidosryhmien kanssa. Vastuullinen liiketoiminta ja toimiva, riskien minimointiin tähtäävä riskienhallinta luovat arvoa myös sidosryhmille ja lisäävät yhtiön kannattavuutta.

Läpinäkyvyys merkitsee Spondalle ennen kaikkea viestinnän ja raportoinnin luotettavuutta. Niitä kehitetään jatkuvasti sijoittajia ja muita sidosryhmiä kuunnellen. Asiakasviestinnässä Sponda pyrkii vuorovaikutteiseen, säännölliseen yhteydenpitoon ja vastuullisuuden viestimiseen osana päivittäisiä asiakaskohtaamisia. Spondan tärkeimmistä sidosryhmistä ja yhtiön vuorovaikutuksesta heidän kanssaan löytyy tarkempaa tietoa vuosikertomuksen Spondan sidosryhmät -sivulla sekä yhtiön verkkosivuilla.

Spondan taloudellinen raportointi noudattaa voimassaolevia lakeja ja standardeja. Lisäksi yhtiö palvelee sijoittajia tarjoamalla tietoa toimintaympäristöstään ja toimintansa kehityksestä muun muassa EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti. Osana vuosikertomusta Sponda julkaisee vuosittain myös verojalanjäljen, joka avaa liiketoiminnasta seuraavat verot ja veroluonteiset maksut.

Vastuullisuusraportointi tärkeässä roolissa

Sponda raportoi säännöllisesti yritys- ja ympäristövastuun toimenpiteistä ja saavutuksista GRI-raportointiohjeiston mukaisesti. Sponda raportoi vuosittain myös Carbon Disclosure Project (CDP) ja Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -ohjeistojen mukaisesti. Kansainväliset raportointiohjeistot koetaan tärkeiksi, sillä niiden jatkuvasti päivittyvistä kriteereistä Sponda saa suuntaviivoja myös oman toimintansa edistämiseen.

Alihankintaketjun vastuullinen johtaminen

Rakennus- ja kiinteistöalan yrityksillä, järjestöillä ja viranomaisilla on tärkeä rooli harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumisessa. Sponda edistää kiinteistöalan vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyössä alihankkijoidensa kanssa edellyttämällä heiltä läpinäkyvää toimintaa, kaiken soveltuvan lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattamista sekä ajan- ja asianmukaista tiedottamista.

Spondan hankintastrategian päätavoitteena on kiinteistöjen ylläpidon laadun sekä asiakastyytyväisyyden parantaminen. Tämän lisäksi tavoitteena on luoda edellytyksiä kiinteistöjen hoidosta vastaavien kumppaneiden ja oman hankintatoiminnan tuottavuuden parantamiselle sekä varmistaa tavoiteltu laatu- ja palvelutaso. Tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä ja niiden käytäntöön viemisellä halutaan saada aikaan seuraavia tuloksia ja vaikutuksia:

  • Varmistaa Spondalle optimaalinen tapa tuottaa kiinteistöjen laadukkaat ylläpitopalvelut.
  • Varmistaa, että kiinteistöpalvelujen sopimusmallit ovat joustavia ja kannustavat palveluntuottajia tuomaan esiin palveluita parantavia innovaatioita.
  • Kiinteistökehityshankkeissa, peruskorjauksissa sekä kiinteistön käytön aikana energiatehokkuus- ja muut ympäristövaikutukset tulevat huomioiduiksi ja optimoiduksi.
  • Palvelujen arviointikriteerit ja palveluntuottajien valintakriteerit määrittyvät siten, että ne kannustavat ja ohjaavat hyvän laadun tuottamiseen ja kehittyviin palveluratkaisuihin.
  • Varmistaa, että palveluntuottajia koulutetaan ja ohjeistetaan Spondan ylläpidolle asettamista vaatimuksista.

Spondan sopimuskumppaneilla on oltava omat voimassaolevat ympäristöjärjestelmät sekä ympäristöohjelmat, joissa määritellään toimintaperiaatteet ympäristöasioiden huomioimiselle ja menettelytapojen mukaiselle toiminnalle. Sopimuskumppaneilta edellytetään, että ne ottavat huomioon toiminnassaan Spondan ympäristöpolitiikassa määritellyt yleistavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä huomioivat kiinteistökohtaiset ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset, kuten jätelain mukaiset vaatimukset.

Alihankkijoiden on täytettävä lain mukaiset määräykset tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Tilaajana Spondaa velvoittaa edellä mainitussa laissa tilaajalle asetettu selvitysvelvollisuus.

Rahavirrat sidosryhmittäin

(osuus Spondan liikevaihdosta, %)