Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Henkilöstöön panostaminen

Spondassa työskentelevät tunnistaa ammattitaitoisesta ja motivoituneesta otteesta sekä hyvästä yhteishengestä. Henkilöstön ammattitaito ja hyvinvointi ovat Spondalle tärkeitä menestystekijöitä. Sponda haluaa panostaa henkilöstön laadukkaaseen koulutukseen sekä hyvään johtamiseen.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen
  • Henkilöstön työhyvinvointi
  • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu ja turvallisuus

Miksi tämä on prioriteetti?

Ammattitaitoinen henkilöstö on laadukkaan toimitilatarjonnan ohella Spondan keskeisiä vahvuuksia. Jatkuva henkilöstön kehittäminen ja hyvä johtaminen mahdollistavat Spondan strategisten tavoitteiden saavuttamisen sekä lisäävät Spondan houkuttelevuutta työnantajana.

Spondan tavoitteena kaikessa toiminnassa on jatkuva parantaminen ja oppiminen. Henkilöstön kehittämistä ohjaa asiakaslähtöisyys: koulutukset suunnitellaan strategian, asiakas- ja sidosryhmäpalautteen sekä kehityskeskusteluiden pohjalta. Henkilöstölle järjestetään yhteisiä koulutusohjelmia tai tarjotaan mahdollisuutta osallistua talon ulkopuolisiin valmennuksiin. Sponda myös rohkaisee työntekijöitään aktiivisuuteen omassa työssään sekä itsensä kehittämiseen.

Tavoitteena hyvinvoiva ja tasa-arvoinen henkilöstö

Tasa-arvon toteutuminen on Spondalle tärkeää. Yhtiön keskeisenä tavoitteena on, ettei henkilöstö koe epätasa-arvoista kohtelua sukupuolen, iän, uskonnon, terveydentilan tai minkään niihin rinnastettavan asian osalta. Oikeudenmukainen ja syrjimisen poissulkeva kohtelu kattaa koko työsuhteen rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka.

Työhyvinvointi on työn tekemisen ja työssä jaksamisen kulmakivi. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan muun muassa tarjoamalla kattavat ja monipuoliset terveydenhuollon palvelut, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisia työn henkisestä kuormituksesta johtuvia haittoja ja sairauksia sekä tukea työssä jaksamista. Lisäksi Sponda tukee pitkään työelämässä olleiden henkilöiden jaksamista erityisellä hyvinvointiohjelmalla.

Sponda huolehtii työhyvinvoinnista myös tukemalla henkilöstönsä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä kannustamalla henkilöstöä ympäristöystävälliseen sekä liikunnalliseen työmatkakulkemiseen tarjoamalla työntekijöille työsuhdepolkupyöriä.

Henkilöstö osallistuu kehittämistyöhön

Sponda seuraa henkilöstön tyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta vuosittain toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Kehityskeskusteluissa varmistetaan, että jokainen ymmärtää oman työnsä yhteyden Spondan strategiaan ja tavoitteisiin. Työntekijöiden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja edistystä arvioidaan tulos- ja kehityskeskustelujen, asiakaspalautteen sekä henkilöstötutkimusten avulla.

Spondalla on koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle erikseen asetettuihin henkilökohtaisiin vuositavoitteisiin. Spondalla on myös käytössä henkilöstön osakeohjelma, jossa yhtiön työntekijöillä on mahdollisuus käyttää tulospalkkiojärjestelmän perusteella ansaittavat palkkiot tulospalkkio-osakkeisiin ja lisäksi saada Spondalta varat lisäosakkeiden ostamiseen.

Sponda seuraa henkilöstön tyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta vuosittain toteutettavalla henkilöstötutkimuksella.

Lue lisää henkilöstöön panostamisesta