Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Energia- ja ympäristötehokkuus

Rakentaminen ja valmiit rakennukset kuluttavat yli 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta. Tämän vuoksi Sponda kiinnittää erityistä huomiota kiinteistöjensä energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen, mutta myös muihin ympäristövaikutuksiin kuten jätteiden kierrätykseen ja hyötykäyttöön sekä vedenkulutukseen.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet

  • Kiinteistöjen energiatehokkuus
  • Kasvihuonekaasupäästöt ja uusiutuva energia
  • Asiakkaiden ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen
  • Oman toiminnan ympäristötehokkuus
  • Kiinteistöjen ympäristösertifioinnit
  • Kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö
  • Kiinteistöjen vedenkulutus

Miksi tämä on prioriteetti?

Ympäristövastuun merkitys kiinteistöliiketoiminnassa kasvaa. Ajureita Spondan energia- ja ympäristötehokkuuden kehittämiselle ovat muun muassa kiinteistöalan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, asiakasvaatimusten kasvaminen, regulaation kiristyminen, energiatoimenpiteillä saavutettavat kustannussäästöt sekä maine ja imago.

Euroopan unioni on uudessa ilmastopolitiikassaan sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi sitovana tavoitteena on EU:n tasolla lisätä uusiutuvan energian käyttöä 27 prosentilla sekä ohjeellisena tavoitteena parantaa energiatehokkuutta 27 prosentilla. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä edelleen 80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2021 alusta voimaantulevan direktiivin mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja. Lähes nollaenergiatalolla tarkoitetaan rakennusta, jonka energiatarpeesta merkittävä osa katetaan rakennuksen tai sen lähistöllä tuotetulla uusiutuvalla energialla.

Suomi valmistelee EU:n energiatehokkuusdirektiivin kansallista toimeenpanoa sekä uutta elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuskautta vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2014 Suomessa julkaistiin Suomen energia- ja ilmastotiekartta 2050. Tiekartta vuodelle 2050 toimii strategisen tason ohjeena matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, mikä on Suomen pitkän aikavälin tavoite. Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen edellyttää toimia kaikilla aloilla.

Sponda pyrkii vastaamaan näihin EU:n ja Suomen asettamiin vaatimuksiin ja tavoitteisiin, joten energiatehokkuutta tavoitellaan kaikissa yhtiön kiinteistökehityshankkeissa sekä kiinteistöjen korjauksissa, ylläpidossa ja käytössä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen vähentää myös hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvan energian käyttö tulee jatkossa olemaan merkittävässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa. Sponda seuraa aktiivisesti eri järjestöjen kautta EU:n ja Suomen energiatehokkuuteen liittyvien hankkeiden, lainsäädännön ja sopimusten valmistelun etenemistä.

Spondan vuokraamissa toimitiloissa työskentelee päivittäin noin 30 000 henkilöä. Kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta jopa 60 prosenttia muodostuu kiinteistön käytön aikana, joten energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä yhteistyö toimitilavuokralaisten kanssa on erityisen tärkeää. Sponda kannustaa ja opastaa asiakkaitaan energiatehokkuuteen ja kiinteistöjen ympäristömyönteiseen käyttöön Spondan energiatehokkuus- ja ympäristökumppanuusohjelmien avulla.

Sponda seuraa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla Suomessa sijaitsevien kiinteistöjensä energian- ja vedenkulutusta sekä jätehuollon määriä. Venäjän toimistokiinteistöjen osalta seurataan kuukausittain ja vuositasolla sähkön ja veden kulutusta.

Ympäristövastuullista kiinteistökehitystä

Uudisrakentamisen, kiinteistöjen korjausrakentamisen ja matalaenergiatoimistorakennusten suunnittelua ohjaa Spondassa monelta osin yleisiä normeja ja määräyksiä laajempi suunnitteluohjeisto, joka tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Sen avulla voidaan toteuttaa muunneltavia ja energiatehokkaita rakennuksia, jotka tarjoavat toimivia työympäristöjä.

Spondan kiinteistökehitystoiminnassa ympäristövaatimuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Sponda hakee kansainvälistä ympäristöluokitusta, ympäristösertifikaattia, kaikille uudisrakennuksilleen ja mittaville peruskorjauskohteilleen. Spondalla oli vuoden 2014 lopussa kahdeksan ympäristösertifioitua kiinteistöä sekä useita käynnissä olevia sertifiointiprojekteja.

Spondan Energiatehokkuusohjelmassa tavoitellaan energiansäästöjä

Kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä tuetaan erityisesti Spondan Energiatehokkuusohjelmalla, jossa energiansäästöjä tavoitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Ohjelmaan liitetyissä Spondan kiinteistöissä suoritetaan säännöllisesti energiakatselmuksia, joissa selvitetään kunkin kiinteistön energiankulutusta sekä käydään läpi energiankäyttöön liittyvät tekniset järjestelmät. Katselmuksien perusteella kiinteistöissä tehdään käyttötarpeiden mukaiset säädöt, korjaustoimet ja teknistaloudellisesti kannattavat investoinnit.

Spondan energiatehokkuusohjelmalla tavoiteltu 10 prosentin energiansäästö vuoteen 2016 mennessä vuosien 2001–2005 keskimääräisestä kulutuksesta, saavutettiin Spondassa etuajassa jo vuonna 2013. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa 20 prosentin säästö energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, vuosien 2001–2005 keskimääräisestä kulutuksesta. Sponda on edennyt aikataulussa myös pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseen nähden.

Yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa määritellään kiinteistökohtaiset energiansäästötavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kehitystä seurataan säännöllisissä tapaamisissa asiakkaiden kanssa. Energiatehokkuusohjelman kautta saavutetut kustannussäästöt investoidaan takaisin kiinteistöihin. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoimista sekä kulutustietojen kokoamisesta ja seurannasta huolehtivat Spondan yhteistyökumppanit Corbel Oy ja Ovenia Oy.

Spondan ympäristökumppanuus

Vuonna 2011 Sponda täydensi energiatehokkuusohjelmaansa Ympäristökumppanuus-ohjelmalla, jolla pyritään vähentämään kiinteistöjen käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta tiiviimmässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Energiankulutuksen lisäksi ohjelmassa otetaan laajemmin huomioon kiinteistön ja asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutukset.

Sponda järjestää yhdessä ympäristökumppaneidensa kanssa Ympäristötori-tapahtumia, joissa kiinteistön käyttäjille jaetaan tietoa kiinteistön ympäristö- ja energiatehokkuusasioista sekä yleisesti vastuullisuudesta.

Spondan Green Lease

Green Lease -vuokrasopimusmallissa asiakas ja Sponda sopivat yhteisistä tavoitteista ja hyvitysmalleista, jotka kannustavat ympäristöä säästäviin ratkaisuihin ja energiankulutuksen pienentämiseen. Sopimuksen mukaan saavutetut energiankulutuksen säästöt ja ylitykset jaetaan vuosittain vuokralaisen ja vuokranantajan kesken.

Ympäristötietoa henkilöstölle

Spondan henkilöstön ympäristöosaamista edistetään WWF:n Green Office -ohjelman avulla. Spondan pääkonttori on Green Office -toimisto. Ympäristötietoisuutta lisätään myös muun muassa henkilöstön vuotuisella Green Day -ympäristötapahtumalla, sisäisillä koulutustapahtumilla sekä intranetissä ja Spondan Facebook-sivuilla säännöllisesti julkaistavilla Green Office -vinkeillä.

Henkilöstöä kannustetaan ekologisiin valintoihin suosimalla työsuhdeautopolitiikassa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja ja tarjoamalla henkilöstölle työsuhdepolkupyöriä. Osana Spondan Green Office -ympäristöohjelmaa henkilöstölle tarjotaan myös taloudellisen ajotavan koulutusta.