Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Spondan hankintaketju

Spondan hankintaketjussa mukana olevat sopimuskumppanit työskentelevät kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotehtävissä sekä kiinteistöjen korjaus- ja peruskorjaushankkeissa. Tilaajina toimivat pääasiassa Spondan omistuksessa olevat kiinteistöosakeyhtiöt. Sponda ostaa ulkoisilta kiinteistömanagereilta omistamiensa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden johtamisen. Näihin ostettaviin palveluihin kuuluvat muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuuden johtaminen, tekninen isännöinti sekä vuokrahallintopalvelut.

Sponda käyttää kiinteistöjensä palvelutuotannossa ulkoisten kiinteistömanagerien luotettavia ja yhtiön laatukriteerit täyttäviä sopimuskumppaneita. Kiinteistöjen normaaliin palveluntuotantoon kuuluvat muun muassa kiinteistöhuolto ja tekninen huolto, siivouspalvelut, sekä jätehuolto.

Spondan kiinteistömanagerit huolehtivat kiinteistön turvallisuudesta siten, että kiinteistömanagerien käyttämien sopimuskumppaneiden sopimusvelvoitteet täytetään kiinteistökohteessa työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Spondan sopimuskumppanit vastaavat työturvallisuusvelvoitteiden täyttämisestä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Sponda määrittää puitesopimuksilla yleiset hankintaketjun ehdot, joiden mukaan kiinteistömanagerit ja muut sopimuskumppanit toimivat sopimuskauden aikana. Sponda noudattaa kaikessa toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa, sen toimintaan soveltuvaa lainsäädäntöä. Tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle erityisiä velvollisuuksia ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Pyytämällä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Sponda varmistuu tilaajana siitä, että myös sen sopijakumppanit noudattavat lakia.

Spondan kiinteistökehityksessä uudis- ja korjausrakennushankkeiden toteutuksessa käytetään rakennuttajan sekä eri suunnittelualojen, kuten arkkitehtuurin, rakennesuunnittelun, talotekniikan, pohjarakennesuunnittelun ja ympäristösertifioinnin konsulttipalveluja. Tarvittavat konsulttipalvelut arvioidaan ja hankintatapa päätetään hankekohtaisesti (puitesopimus, neuvottelumenettely, kilpailutus tai vastaava). Kohteissa, joille haetaan kansainvälistä ympäristösertifiointia (LEED® tai BREEAM®) käytetään erillisen sertifiointikonsultin palveluja sertifiointiprosessin laadun varmistamiseksi. Hankkeiden toteutus- ja urakkamuoto päätetään tapauskohtaisesti hankkeiden erityisominaisuuksien, kuten laajuuden, aikataulun ja sijainnin perusteella. Konsultti- ja urakkapalveluiden hankintojen lisäksi hankkeisiin voidaan tehdä erillishankintoja, jotka toteutetaan joko puitesopimuskumppaneiden tai kilpailutuksen kautta.

Spondan sopimuskumppaneilla tulee olla toimiva ympäristöjärjestelmä, ympäristöohjelma tai vastaava, jossa määritellään yleiset toimintaperiaatteet ympäristöasioiden huomioimiselle. Sopimuskumppani vastaa alihankkijoidensa menettelytavoista. Sopimuskumppani ottaa huomioon toiminnassaan sekä tilaajan että kiinteistömanagerin ympäristöpolitiikassa määritellyt yleistavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä huolehtii, että tehtävien täyttämisessä huomioidaan kohdekohtaiset ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset.

Spondan hankintaketjun toiminta-alue rajoittuu Suomeen, pääosin pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Ouluun. Raportointivuonna Sponda ei ole erikseen seurannut hankintaketjunsa toimijoiden määrää, mutta toimittajien määrä on useita satoja yrityksiä, kun mukaan lasketaan kiinteistöjen managerit sekä heidän puitesopimuskumppaninsa.

Spondan tavoitteena on edelleen kehittää hankintaketjun palveluiden laatua ja seurantaa.