Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Olennaisuusanalyysi

Sponda määritteli toimintansa kannalta olennaiset vastuullisuusprioriteetit ensimmäisen kerran vuonna 2011, jolloin tunnistettiin seitsemän yhtiön strategiasta kumpuavaa vastuullisuusprioriteettia. Vuonna 2014 Sponda päivitti GRI G4 -raportointiohjeiston mukaisen olennaisuusanalyysin, jonka tulosten perusteella vastuullisuusprioriteetit sekä niiden olennaiset näkökohdat päivitettiin.

Analyysin lopputuloksena Spondan olemassa olevat energia- ja materiaalitehokkuuden vastuullisuusprioriteetit yhdistettiin energia- ja ympäristötehokkuuden prioriteetiksi. Lisäksi läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta -prioriteetti korvaa aikaisemman läpinäkyvä toiminta -prioriteetin.

Spondan vastuullisuusprioriteettejä vastaavat olennaiset yritysvastuun näkökohdat on kuvattu alla olevassa taulukossa sekä GRI-sisältöindeksissä.

Spondan vastuullisuusprioriteetit 2014: Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta luo perustan

Energia- ja ympäristötehokkuus

Kiinteistöjen sijainti

Asiakaskokemuksen parantaminen

Henkilöstöön panostaminen

Alan eteenpäin vieminen

 • Kiinteistöjen energiatehokkuus
 • Kasvihuonekaasupäästöt ja uusiutuva energia
 • Asiakkaiden ja henkilöstön ympäristötietoisuuden  lisääminen
 • Kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö
 • Kiinteistöjen sertifioinnit
 • Kiinteistöjen vedenkulutus
 • Ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen kiinteistösijoituksista päättäessä
 • Kiinteistöomistuksen keskittäminen kaupunkeihin julkisen liikenteen äärelle
 • Kiinteistöomistuksen keskittäminen prime-alueille
 • Investoinnit kiinteistöomaisuuteen
 • Asiakkaan toimintaa tukevat työympäristöt ja kiinteistöjen palvelut
 • Sisäympäristön viihtyvyys
 • Asiakkaan turvallisuus ja terveys
 • Asiakkaan vastuullisuustavoitteiden tukeminen
 • Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen
 • Henkilöstön työhyvinvointi
 • Henkilöstön turvallisuus
 • Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu
 • Aktiivinen osallistuminen kehitystyöhön kiinteistö- ja rakennusalan järjestöissä
 • Osaamisen ja ammattitaidon jakaminen
 • Oma tutkimus- ja kehitystyö
Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

Sidosryhmille tuotettu arvo

Läpinäkyvä viestintä ja raportointi
Liiketoimintaperiaatteet

Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta

Hyvä hallinto ja riskienhallinta

Olennaisuusanalyysin vaiheet

 1. Spondan olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistaminen arvoketjussa.
 2. Olennaisten näkökohtien priorisointi keskeisten sidosryhmien kanssa.
 3. Olennaisten näkökohtien vaikutukset Spondan liiketoimintaan.

Spondan olennaisuusanalyysin aluksi toteutettiin toimiala- ja tausta-analyysit kiinteistöalan sekä verrokkiyhtiöiden merkittävimmistä vastuullisuusnäkökohdista. Tausta-analyysien avulla saatiin kattava käsitys kiinteistöliiketoiminnalle keskeisistä asioista ja trendeistä.

Sponda selvitti kesällä 2014 verkkokyselyllä tärkeimmiltä sidosryhmiltään – asiakkailta, sijoittajilta, yhteistyökumppaneilta sekä henkilöstöltä – vastuullisuusnäkökohtiensa tärkeyttä, mielikuvaa Spondan suoriutumisesta, yleisarvosanaa vastuullisuudesta suhteessa kilpailijoihin sekä Spondan vastuullisuusviestinnän laatua.

Vastausten perusteella tunnistettiin ja analysoitiin olennaiset vastuullisuusnäkökohdat Spondan arvoketjussa. Keskeisimmiksi teemoiksi ulkoiset sidosryhmät arvioivat Spondan henkilöstön ammattitaidon, kiinteistöjen energiatehokkuuden, asiakkaan terveyden ja turvallisuuden, sisäympäristön viihtyvyyden, asiakkaan toimintaa tukevan työympäristön sekä eettiset liiketoimintaperiaatteet.

Spondan henkilöstön ja johdon yhteisessä työpajassa jatkettiin olennaisten näkökohtien priorisointia sekä arvioitiin niiden vaikutuksia Spondan liiketoimintaan. Priorisoinnissa huomioitiin myös Spondan strategia. Spondan liiketoiminnan kannalta olennaisimmiksi vastuullisuuden teemoiksi tunnistettiin työpajassa kiinteistöjen sijainti, asiakkaan toimintaa tukevat työympäristöt, Spondan henkilöstön ammattitaito, läpinäkyvä viestintä sekä kiinteistöjen energiatehokkuus. Päivitetyt vastuullisuusprioriteetit syntyivät Spondan strategian, toimiala-analyysin, sidosryhmäkyselyn sekä liiketoimintavaikutusten tunnistamisen perusteella.

Spondan johtoryhmä hyväksyi olennaisuusanalyysiprosessin perusteella päivitetyt vastuullisuusprioriteetit sekä niiden olennaiset näkökohdat.