Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Raportoinnin laajuus ja periaatteet

Raportin kuvaus

Vuosikertomus sisältää perustiedot Spondan taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja ympäristöön liittyvästä toiminnasta 1.1.–31.12.2014, ellei toisin mainita.

Raportoinnin kattavuus

Sponda raportoi yritysvastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointiohjeiston Core-sovelluslaajuuden mukaisesti. Raportoinnissa on sovellettu lisäksi GRI G4:n Construction and Real Estate Sector Disclosures -ohjeistusta. Tämän ohjeistuksen osalta on raportoitu erityisesti kiinteistöalaan liittyvät CRE-indikaattorit soveltuvin osin.

GRI G4:n raportointiohjeiston lisäksi tietyt raportin osiot noudattavat myös European Public Real Estate Associationin EPRA:n raportointisuosituksia (EPRA Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting, 2014), jotka on merkitty GRI-indeksiin erikseen. Spondan konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti.

Raportin varmennus

Tietyt suomenkieliset energia- ja päästötiedot on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, ja kyseisille englanninkielisille tiedoille on tehty vastaavuustarkistus. Varmennetut tiedot on yksilöity GRI-sisältöindeksissä. Lue varmennusraportti.

Raportin rakenne

Spondan yritysvastuuraportointi toteutetaan vuonna 2014 GRI G4 -raportointiohjeiston mukaisesti. Lisäksi raportoinnissa on sovellettu integroidun raportoinnin (IR) periaatteita ja ajattelutapaa. Yritysvastuutoimintaa koskevat tiedot löytyvät seuraavista osioista:

  • Strategia-osio käsittelee vastuullisuuden strategista merkitystä Spondalle.
  • Spondan lähestymistavasta yritysvastuuseen ja yrityksen vastuullisuusprioriteeteistä kerrotaan Spondan vastuullisuusprioriteetit -osiossa.
  • Vastuullisuuden tulokset -osiossa kerrotaan Spondan vuoden 2014 toimenpiteistä ja tuloksista yritysvastuun saralla.
  • Olennaisiksi tunnistettujen GRI G4 -näkökohtien ja GRI-ohjeistuksen sekä Spondan raportoinnin välinen vastaavuustaulukko löytyy GRI-indeksistä.
  • Olennaisia yritysvastuun näkökohtia vastaavat laskentarajat löytyvät erillisestä taulukosta.

Raportin ja tiedonkeruun kattavuus

Raportissa esiintyvät luvut perustuvat Spondan Suomen toimintojen lukuihin, ellei toisin mainita. Yhtiön tytäryhtiöitä koskevat luvut on mainittu erikseen. Raportointiperiaatteiden laajuudessa tai laskentatavassa ei ole tapahtunut muutoksia, mikäli niin ei ole erikseen mainittu.

Spondan kiinteistökannassa tapahtuu vuosittain jonkin verran ostoista ja myynneistä johtuvaa vaihtuvuutta, joka vaikuttaa ympäristölukujen vuosittaiseen vertailtavuuteen.

Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet

Ympäristötunnuslukujen laskennassa on huomioitu Spondan Suomessa sijaitsevat kiinteistöt. Luvut kattavat kaikki Spondan omistamat kiinteistöt, joissa ylläpitovastuu on kiinteistön omistajalla. Tämän lisäksi lukuihin sisältyy 43 prosenttia kiinteistöistä, joissa Sponda omistaa kiinteistön osittain tai joissa ylläpitovastuu on vuokralaisella (niin sanotut kylmänä vuokratut kiinteistöt). Venäjän toiminnot on ilmoitettu erikseen niiden tunnuslukujen osalta, joihin näiden tiedot sisältyvät. Venäjän osalta on raportoitu kolmen toimistokiinteistön sähkön ja veden kulutustiedot. Spondan kiinteistökannassa tapahtuu vuosittain jonkin verran ostoista ja myynneistä johtuvaa vaihtuvuutta, joka vaikuttaa ympäristölukujen vuosittaiseen vertailtavuuteen. Tästä syystä vertailukelpoiset kulutukset on raportoitu erikseen.

Spondan kiinteistöjen energiankulutus koostuu ostetusta energiasta, omaa energiantuotantoa ei ole. Myös hiilidioksidipäästöjen osalta ostetun energian aiheuttamat päästöt muodostavat merkittävimmän osan kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä.

Energiaseurannassa ovat kaikki ne kiinteistöt, joissa Sponda vastaa energian hankinnasta. Vuonna 2014 energiaseurannassa oli 138 Spondan kokonaan tai osittain omistamaa kiinteistöä, joka on 82 prosenttia Spondan kiinteistökannasta. 121 kiinteistöä on tuntitason seurannassa ja 15 kiinteistön kulutuksia seurataan manuaalisen mittariluennan kautta. Jäähdytystä seurataan erikseen niissä kiinteistöissä, joissa käytetään kaukokylmää. Mikäli jäähdytys on toteutettu paikallisesti kompressoreilla, sisältyy se sähkönkulutukseen. Ostetun energian kulutuksen seurannassa käytetty yksikkö on MWh. Kokonaisenergiankulutus on raportoitu myös yksikössä GJ käyttäen muuntokerrointa 1 MWh = 3,6 GJ (Lähde: IEA, International Energy Agency). Ominaiskulutuksissa pinta-alatiedot (Brm2) vastaavat kulutustietoja. Myytyjä / ostettuja kiinteistöjä tai vain osan vuodesta seurannassa olleita kiinteistöjä ei lasketa mukaan ominaiskulutusten laskentaan. Energiaseurannassa on jakajana käytetty Spondan kiinteistömäärää poislukien myydyt kiinteistöt sekä kiinteistökehityksen kohteet. Kiinteistökehityksen kohteita ei myöskään raportoida segmenttikohtaisissa taulukoissa.

Jätetiedot kattavat kaikki ne kiinteistöt, joissa jätehuollon järjestämisen vastuu on Spondan omistamalla kiinteistöllä tai kiinteistöosakeyhtiöllä. Seurannassa olevat kiinteistöt kattoivat vuoden 2014 lopussa 85 prosenttia Spondan omistamista kiinteistöistä. Vuokralaisten omiin jätehuoltosopimuksiin kuuluvat jätteet eivät sisälly raportointiin. Raportoidut jätetiedot on raportoitu perustuen jätehuollon palveluntoimittajien ilmoittamiin jätemääriin.

CO2-päästöt ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on arvioitu käyttäen energiayhtiöiden toimittamia julkisesti saatavilla olevia tietoja energiantuotannon ominaispäästöistä ja tuotannon energialähdejakaumasta. Vuoden 2014 CO2-päästöjen laskenta perustuu vuoden 2013 energiayhtiöiden ilmoittamiin ominaispäästökertoimiin. Lämmön osalta hiilidioksidipäästö lasketaan mitatusta lämmönkulutuksesta. Kaukolämmön osalta on käytetty paikkakuntakohtaisia päästökertoimia. Muut raportoitavat vuodet on laskettu käyttäen kunkin vuoden toteutuneita kertoimia. Sponda ei toistaiseksi raportoi hiilidioksidin lisäksi muita kasvihuonekaasupäästöjä eikä niiden ilmaston lämpenemispotentiaalia.

Epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen osalta Sponda raportoi hiilidioksidipäästöt jätehuollon, liikelentojen sekä leasing-autojen osalta. Jätehuollon päästölaskenta perustuu GHG-protokollaan ja se kattaa 98 prosenttia Spondan vastuulla olevasta jätehuollosta ja siihen sisältyy sekä jätteiden kuljetukset että niiden käsittely.  Liikelentojen päästöt perustuvat lentomaileihin ja lentoyhtiöiden päästökertoimiin. Leasing-autojen päästöt perustuvat Spondassa käytössä olevien leasing-autojen päästötietoihin ja vuotuisiin ajokilometreihin. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt on raportoitu yhtiötasolla.

Aikaisemmat raportit

Edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin osana Spondan vuosikertomusta helmikuussa 2014. Sponda raportoi edistymisestään vastuullisuuden saralla vuosittain.

Vuoden 2014 raportissa Sponda on laajentanut raportointiaan edellisvuodesta olennaisuusanalyysin yhteydessä päivitettyjen vastuullisuusprioriteettien mukaisesti. Lisäksi ympäristövastuun raportointia on laajennettu edellisvuoteen verrattuna energiankäytön sekä hiilidioksidipäästöraportoinnin osalta.

Spondan olennaiset näkökohdat ja GRI G4 -laskentaraja

GRI G4 Näkökohta

Spondan yritysvastuun olennainen näkökohta
(Olennaisuusarvio 2014)

Näkökohdan laskentaraja
(G4 - 20-21)

 
 

Taloudellinen vastuu

     

Taloudelliset tulokset

Sidosryhmille tuotettu arvo

Sponda

 

Välilliset taloudelliset vaikutukset

Kiinteistöjen sijainti

Sponda ja Yhteiskunta

 

Ympäristövastuu

 

Energia

Kiinteistöjen energiatehokkuus

Sponda ja Asiakkaat

 

Vesi

Kiinteistöjen vedenkulutus

Sponda ja Asiakkaat

 

Päästöt

Kasvihuonekaasupäästöt ja uusiutuva energia

Sponda ja Asiakkaat

 

Jätevedet ja jätteet

Kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö

Sponda ja Asiakkaat

 

Tuotteet ja palvelut

Energia- ja ympäristötehokkuus, Kiinteistöjen sijainti

Sponda, Asiakkaat ja Kumppanit

 

Toimittajien ympäristöarvioinnit

Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta

Kumppanit ja Alihankkijat

 

Sosiaalinen vastuu

 

Henkilöstö ja työolosuhteet

 

Työllistäminen

Henkilöstön hyvinvointi

Sponda

 

Työterveys ja -turvallisuus

Henkilöstön turvallisuus

Sponda

 

Koulutus

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen

Sponda

 

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu

Sponda

 

Tasa-arvoinen palkitseminen

Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu

Sponda

 

Toimittajien työolojen arviointi

Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta

Kumppanit ja Alihankkijat

 

Ihmisoikeudet

 

Syrjinnän kielto

Henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu

Sponda

 

Yhteiskunta

 

Lahjonta ja korruption vastaisuus

Liiketoimintaperiaatteet

Sponda

 

Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi

Hankintojen johtaminen ja vastuullinen hankinta

Kumppanit ja Alihankkijat

 

Tuotevastuu

 

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Asiakaskokemuksen parantaminen

Sponda ja Asiakkaat

 

Tuote- ja palvelutiedot

Asiakaskokemuksen parantaminen, Kiinteistöjen sertifioinnit

Sponda ja Asiakkaat

 

 

Sponda on laajentanut raportointiaan edellisvuodesta päivitettyjen vastuullisuusprioriteettien mukaisesti.