Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Henkilöstöön panostaminen

Tavoitteet vuodelle 2014

  • Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista.
  • Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan henkilöstön työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista.
  • Työympäristön kehittämistä jatketaan yhdessä henkilöstön kanssa niin, että se tukee paremmin työn tekemistä ja yhtiön tavoitteiden saavuttamista.

Toimenpiteet vuonna 2014

  • Vuoden 2014 aikana parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista edistettiin järjestämällä useita sisäisiä info- ja koulutustilaisuuksia, muun muassa laki- ja ympäristöasioista.
  • Työvälineiden ja järjestelmien kehitystyöhön liittyen tärkeä merkkipaalu oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän käyttäjäkoulutus tehtiin valmentamalla ensin joukko pääkäyttäjiä, jotka valmensivat muut käyttäjät.
  • Työympäristöä kehitettiin erityisesti Helsingin toimipisteessä, jossa tiloja saneerattiin ja työpisteitä järjesteltiin paremmin toimintaa tukeviksi. Uudelleenjärjestelyssä painotettiin toiminnallisuutta ja tiedonkulun sujuvuutta.

Tutkitusti tyytyväisiä työntekijöitä

Syksyn 2014 aikana Spondassa toteutettiin vuosittainen henkilöstötutkimus, jonka tavoitteena on selvittää henkilöstön näkemyksiä omasta työstään, lähityöyhteisöstä ja johtamisesta. Henkilöstö kokee kyselyn tärkeäksi, ja vastausprosentti nousi 95 prosenttiin.

Tulokset käsitellään avoimesti ja henkilöstö osallistuu kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, mikä edesauttaa vastausaktiivisuuden säilymistä korkeana.

Tulosten tulkinnassa vertailuaineistona käytetään Suomen asiantuntijanormia. Spondan tulos on edelleen vertailuaineiston keskiarvoa parempi, vaikka tuloksissa oli tapahtunut jonkin verran heikkenemistä edellisen vuoden tulokseen verrattuna. Arvioitaessa henkilöstön omistautuneisuuden tasoa, on se Spondassa selvästi korkeampi kuin suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa yleensä.

Merkittäviä heikkouksia ei eri aihekokonaisuuksissa noussut esiin.

Työpaikkaselvityksestä pohja toimintasuunnitelmalle

Henkilöstökyselyn lisäksi Helsingin toimipisteessä toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvitys, joka muodostui verkkokyselystä, työpaikkatarkastuksista sekä henkilöstön haastatteluista. Työpaikkaselvityksen piiriin kuului 90 prosenttia henkilöstöstä ja sen tuloksia käytetään pohjana luotaessa runkoa Spondan uudelle työterveyshuollon toimintasuunnitelmalle.

Uusi palkitsemisjärjestelmä sai positiivisen vastaanoton

Vuoden 2014 aikana Spondassa otettiin käyttöön uusi osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä. Malli herätti laajaa kiinnostusta, ja jopa 43 prosenttia henkilöstöstä halusi hyödyntää uutta palkitsemisjärjestelmää.

Tavoitteet vuodelle 2015

  • Toimintamalleja osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa kehitetään edelleen.
  • Uuden toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia tullaan hyödyntämään tehokkaammin päivittäisessä työskentelyssä.
  • Strategian toteutumista tukevien osaamisten johtaminen ja arviointi.

Tunnusluvut henkilöstö  2014   2013   2012   2011   2010 
  Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä Konserni Emoyhtiö Venäjä
Henkilömäärä 31.12. 105 95 10 118 109 9 119 107 12 127 114 13 119 107  
Vuoden aikana
keskimäärin
118 108 10 121 111 10 122 110 12 123 110   123 111  
Keski-ikä 31.12. 43,52 45,63 41,40 40,54 45,40 35,67 44,46 44,83 41 44,57 45,27     45,5  
Sairauspoissaolot
pv/hlö
3,85 4,00 2,40 4,36 4,43 3,18 3,75 3,9 1,9   3,9     4  
Sairauspoissaolot
% työajasta
- 1,60 -                        
Koulutuspäivät
pv/hlö
2,19 1,75 6,4 2,16 2,03 4,07 2,38 2,3 5,07   2,33     2,9  
Koulutus
tunteja/hlö
16,45 13,13 48,0 16,19 15,2 30,54 17,85 17,25 38,03            

 

Työehtosopimukset ja henkilöstön vaihtuvuus  
Työehtosopimusten kattavuusprosentti* 100 %
Vaihtuvuus, Suomi (emoyhtiö) 11,05 %

*Työehtosopimus kattaa Suomessa koko henkilöstön johtoryhmää lukuun ottamatta

 

Työhyvinvointi ja -turvallisuus, Suomi, emoyhtiö
 
Tapaturmat 0
Ammattitaudit 0
Kuolemantapaukset 0
Menetetyt työpäivät* 4 pv/hlö
Poissaoloaste työajasta* 1,60 %
Syrjintätapausten lukumäärä, käsittely ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet, tapausten määrä 0

*Sairauspoissaolot

 

Henkilöstötutkimus, konserni
(Skaala 1–4)
       
  2014 2013 2012 2011
Sitoutuminen 3,11 3,21 3,24 3,21
Johtaminen 3,07 3,19 3,21 3,2
Suorituskyky 2,98 3,05 3,06 3,08
Engagement index (Omistautuneisuus-indeksi) 3,34 3,42 3,45 3,48

 

 

2014  palkattu henkilöstö, Suomi, emoyhtiö

Ikäryhmä Miehiä Naisia Yhteensä
25−29 2 0 2
30−34 0 1 1
35−39 2 3 5
40−44 0 0 0
45−49 0 2 2
50−54 0 1 1
Yhteensä 4 7 11

 

2014 lopettanut henkilöstö, Suomi, emoyhtiö

Ikäryhmä Miehiä Naisia Yhteensä
alle 20 0 0 0
20−24 0 3 3
25−29 1 0 1
30−34 0 0 0
35−39 0 1 1
40−44 1 0 1
45−49 1 1 2
50−54 1 0 1
55−59 1 0 1
yli 60 0 1 1
Yhteensä 5 6 11

 

Naisten ja miesten palkkojen ja palkitsemisen vertailu

Vertailuryhmä I, asiantuntijat
Naisten palkka, % vastaavasta miesten palkasta Peruspalkka Palkitseminen
  102,50 % 125,10 %
Vertailuryhmä II, keskijohto
Naisten palkka, % vastaavasta miesten palkasta Peruspalkka Palkitseminen
  89,27 % 85,59 %

Vertailussa mukana tehtäväryhmät, joissa vähintään kolme miestä ja kolme naista. Vertailuluku on laskettu periaatteella montako prosenttia naisten keskiarvo on miesten vastaavasta.
Palkkavertailu koskee aluetta Suomi (emoyhtiö).