Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

GRI-indeksi

Sponda soveltaa tässä raportissa GRI G4 -ohjeiston sovelluslaajuutta Core.

Raportissa esitetään GRI G4 -raportointiohjeiston mukainen yleinen perussisältö (General Standard Disclosures) sekä erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosure) eli johtamiskäytäntöjen kuvaus ja yritysvastuun tunnusluvut.

Erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosures) raportoidaan olennaiseksi tunnistettujen näkökohtien osalta GRI G4 Core -tason vaatimusten mukaisesti.

GRI-sisältöindeksi

         

Tunnus

 

GRI:n sisältö (G4)

Sisältyy

Sijainti vuosi-

kertomuksessa

Ulkoinen varmennus

EPRA:n suosituksen mukainen *

Kommentit

Yleinen sisältö

         
    Strategia ja analyysi          
G4-1   Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus      
G4-2   Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kyllä Strategia, Strategian toteuttaminen 2014; Riskienhallinta, Vastuullisuusprioriteetit      
    Organisaation taustakuvaus          
G4-3   Raportoivan organisaation nimi Kyllä Sponda      
G4-4   Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Kyllä Sponda, Liiketoimintayksiköt lyhyesti      
G4-5   Organisaation pääkonttorin sijainti Kyllä Yhteystiedot      
G4-6   Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Kyllä Liiketoimintayksiköt lyhyesti, Hankintaketju      
G4-7   Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Kyllä Hallinnointi, Osakkeet ja osakkeenomistajat      
G4-8   Markkina-alueet Kyllä Liiketoimintayksiköt lyhyesti      
G4-9   Raportoivan organisaation koko Kyllä Henkilöstöön panostaminen, Avainluvut      
G4-10   Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Kyllä Henkilöstöön panostaminen      
G4-11   Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kyllä Henkilöstöön panostaminen      
G4-12   Organisaation toimitusketju Kyllä Spondan hankintaketju      
G4-13   Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Kyllä Hallituksen toimintakertomus, Strategia      
G4-14   Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Kyllä Riskienhallinta, Hallituksen toimintakertomus      
G4-15   Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus, Vastuullisuuden johtaminen, Alan eteenpäin vieminen, Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta      
G4-16   Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kyllä Alan eteenpäin vieminen      
    Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat          
G4-17   Konsernin laskentaraja Kyllä Raportoinnin laajuus, Tilinpäätös      
G4-18   Raportin sisällönmäärittely Kyllä Raportoinnin laajuus, Olennaisuusanalyysi      
G4-19   Olennaiset näkökohdat Kyllä Vastuullisuusprioriteetit, Olennaisuusanalyysi, Raportoinnin laajuus      
G4-20   Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Kyllä Raportoinnin laajuus, laskentarajataulukko      
G4-21   Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella Kyllä Raportoinnin laajuus, laskentarajataulukko      
G4-22   Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Kyllä Raportoinnin laajuus      
G4-23   Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Kyllä Raportoinnin laajuus      
    Sidosryhmävuorovaikutus          
G4-24   Luettelo organisaation sidosryhmistä Kyllä Spondan sidosryhmät      
G4-25   Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Kyllä Spondan sidosryhmät      
G4-26   Sidosryhmätoiminnan periaatteet Kyllä Spondan sidosryhmät      
G4-27   Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Kyllä Spondan sidosryhmät, Olennaisuusanalyysi, Asiakaskokemuksen parantaminen      
    Raportin kuvaus          
G4-28   Raportointijakso Kyllä Raportoinnin laajuus      
G4-29   Edellisen raportin päiväys Kyllä Raportoinnin laajuus      
G4-30   Raportin julkaisutiheys Kyllä Raportoinnin laajuus      
G4-31   Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Kyllä Yhteystiedot      
G4-32   GRI-sisältövertailu Kyllä GRI-indeksi      
G4-33   Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Kyllä Raportoinnin laajuus, GRI Indeksi, Varmennusraportti     Tietyt suomenkieliset energia- ja päästötiedot on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli.
    Hallinto          
    Hallintorakenne ja kokoonpano          
G4-34   Hallintorakenne ja valiokunnat Kyllä Hallitus, Johtoryhmä      
G4-38   Hallituksen kokoonpano Kyllä Hallitus      
G4-39   Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä Hallitus      
G4-41   Eturistiriitojen välttäminen Kyllä Hallitus      
    Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä          
G4-42   Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Kyllä Hallituksen tehtävät      
    Hallituksen rooli riskien hallinnassa          
G4-45   Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Kyllä Riskit ja riskienhallinta      
G4-46   Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Kyllä Riskit ja riskienhallinta      
G4-47   Riskiarviointien frekvenssi Kyllä Riskit ja riskienhallinta      
    Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa          
G4-48   Yritysvastuuraportin hyväksyminen Kyllä GRI-Indeksi     Yhtiön ylin johto
    Palkitseminen ja kannusteet          
G4-51   Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Kyllä Hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet      
    Liiketoiminnan eettisyys          
G4-56   Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Kyllä Strategia, Vastuullisuuden johtaminen, Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta      
Erityinen sisältö
Erityinen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta.
Tunnus              
    Johtamistavan kuvaus          
    Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) Kyllä Vastuullisuuden johtaminen, Vastuullisuusprioriteetit      
    Taloudellinen vastuu          
    Taloudelliset tulokset          
G4-EC1   Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Kyllä Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, Verojalanjälki, Rahavirrat sidosryhmittäin      
G4-EC2   Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan Kyllä Spondability, Energia- ja ympäristötehokkuus, Riskienhallinta     Ilmastonmuutoksen vaikutukset arvioidaan osana Spondan säännöllistä yhtiön riskiarviota.
    Välilliset taloudelliset vaikutukset          
G4-EC7   Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Kyllä Kiinteistöjen sijainti     Spondalla ei ole paikallisyhteisöjen tarpeisiin liittyviä arviointiohjelmia.
G4-EC8   Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Osittain Spondan sidosryhmät, Verojalanjälki, Alan eteenpäin vieminen, Läpinäkyvä toiminta     Vaikutusten laajuutta ei ole eritelty.
    Ympäristövastuu          
    Energia          
G4-EN3   Organisaation oma energian kulutus Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus, Energia- ja ympäristötehokkuus tulokset, Avainluvut, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä Spondalla ei ole omaa energiantuotantoa, eikä polttoaineiden kulutusta raportointivuonna.
G4-EN5   Energiaintensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä

Energiaintensiteetti tarkoittaa Spondan omistamien kiinteistöjen omaa energiankulutusta bruttopinta-alaa kohden.

CRE 1   Rakennuksen energiaintensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet   Kyllä Rakennus- ja kiinteistöalakohtainen indikaattori (G4 Construction and Real Estate Sector Disclosures)
G4-EN6   Energiankulutuksen vähentäminen Kyllä Kiinteistökehitys vuonna 2014, Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit Kyllä, varmennusraportti   Sisältää Spondan energiatehokkuusohjelmalla saavutetun energiansäästön. Ei raportoida energiansäästötoimilla saavutettua rahallista säästöä. Rahalliset säästöt pyritään lisäämään raportoinnin piiriin vuoteen 2016 mennessä.
G4-EN7   Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus, Energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit Kyllä, varmennusraportti  

Sisältää Spondan ympäristökumppanuusohjelmalla saavutetun energiansäästön edelliseen vuoteen verrattuna. Kattaa Spondan ympäristökumppanit vuonna 2014.

    Vesi          
G4-EN8   Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet, Avainluvut   Kyllä  
CRE 2   Vesi-intensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet   Kyllä Rakennus- ja kiinteistöalakohtainen indikaattori (G4 Construction and Real Estate Sector Disclosures)
    Päästöt          
G4-EN15   Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä Spondalla ei ole suoria kasvihuonekaasupäästöjä raportointivuonna.
G4-EN16   Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki, Avainluvut, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä Perustuu energiayhtiöiden ominaispäästökertoimiin. Venäjän päästöjen osalta on käytetty IEA:n kolmen vuoden maakohtaista keskiarvoa.
G4-EN17   Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki; Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti   Kattaa raportointikauden aikaiset hiilidioksidipäästöt.
G4-EN18   Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki, Raportoinnin laajuus; Ympäristöraportoinnin laskentaperiaatteet Kyllä, varmennusraportti Kyllä

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti tarkoittaa Spondan omistamien kiinteistöjen energiankulutuksesta (Scope 2) aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä bruttopinta-alaa kohden.

CRE3   Rakennuksen energiankulutuksen aiheuttaman kasvihuonekaasupäästön intensiteetti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki   Kyllä Rakennus- ja kiinteistöalakohtainen indikaattori (G4 Construction and Real Estate Sector Disclosures)
G4-EN19   Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Energiankulutus ja energialähteet; Hiilijalanjälki; Energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit Kyllä, varmennusraportti  

Sisältää Spondan ympäristökumppanuusohjelmalla saavutetun hiilidioksidipäästövähenemän (Scope 2). Kattaa Spondan ympäristökumppanit vuonna 2014.

    Jätevedet ja jätteet          
G4-EN23   Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus; Jätehuolto, Avainluvut   Kyllä  
    Tuotteet ja palvelut          
G4-EN27   Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Kyllä Energia- ja ympäristötehokkuus, Energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit      
    Toimittajien ympäristöarvioinnit          
G4-EN32   Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti Osittain Spondan hankintaketju, Alihankintaketjun vastuullinen johtaminen     Ympäristövastuun merkitys ja käytännöt Spondan hankintamenettelyssä kuvattu.
    Sosiaalinen vastuu          
    Henkilöstö ja työolosuhteet          
    Työllistäminen          
G4-LA1   Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Kyllä Henkilöstöön panostaminen      
    Työterveys ja -turvallisuus          
G4-LA6   Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaotteluna alueittain ja sukupuolen mukaan Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Ei tapaturmia raportointivuonna.
    Koulutus          
G4-LA9   Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Kyllä Henkilöstöön panostaminen      
G4-LA10   Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Kyllä Henkilöstöön panostaminen    

Jos työsuhde päättyy työnantajan aloitteesta työnantajasta johtuvasta syystä, tarjotaan työntekijälle mahdollisuutta osallistua työnhaunvalmennukseen ja uraohjaukseen.

G4-LA11   Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Koko Spondan henkilöstö kuuluu kehityskeskusteluiden piiriin.
    Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet          
G4-LA12   Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Kyllä Hallitus, Johtoryhmä, Johto ja henkilöstö, Henkilöstöön panostaminen      
    Tasa-arvoinen palkitseminen          
G4-LA13   Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä toimipaikoissa Kyllä Henkilöstöön panostaminen      
    Toimittajien työolojen arviointi          
G4-LA14   Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti Osittain Spondan Hankintaketju, Alihankintaketjun vastuullinen johtaminen     Työturvallisuuskäytännöt Spondan hankintamenettelyssä kuvattu.
    Ihmisoikeudet          
    Syrjinnän kielto          
G4-HR3   Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Kyllä Henkilöstöön panostaminen     Ei syrjintätapauksia raportointivuonna.
    Yhteiskunta          
    Lahjonta ja korruption vastaisuus          
G4-SO4   Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Kyllä Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta, Code of Conduct      
    Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi          
G4-SO9   Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti Osittain Spondan Hankintaketju, Alihankintaketjun vastuullinen johtaminen     Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumisen menettelytavat Spondan hankintamenettelyssä kuvattu.
    Tuotevastuu          
    Asiakkaiden terveys ja turvallisuus          
G4-PR1   Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuus-vaikutusten parantaminen on arvioitu Kyllä Asiakaskokemuksen parantaminen      
    Tuote- ja palvelutiedot          
G4-PR5   Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Kyllä Asiakaskokemuksen parantaminen, Avainluvut      
CRE 8   Sertifikaatit Kyllä Vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset, Energia- ja ympäristötehokkuus   Kyllä Rakennus- ja kiinteistöalakohtainen indikaattori (G4 Construction and Real Estate Sector Disclosures)

* = Perustuu EPRA Best Practise recommendations on sustainable reporting - suosituksiin