Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Vastuullisuuden tavoitteet ja tulokset

 • Energia- ja ympäristötehokkuus

  Tavoitteet 2014 Tulokset 2014 Tavoitteet 2015
  Lämmön ja veden sekä yhteisvaikutukseltaan sähkön ja jäähdytyksen vertailukelpoinen kulutus laskee Suomen kiinteistöissä. Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen vertailukelpoinen kokonaisenergiankulutus laski 2.0 prosenttia vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen energian kokonaiskulutus laskee (sähkö, lämpö, kaukokylmä) vuoden 2014 tasosta. Sähkön ja jäähdytyksen osalta otetaan huomioon yhteisvaikutus. Myös vertailukelpoinen veden kulutus laskee vuoden 2014 tasosta. Kokonaisenergiankulutuksen aiheuttama hiilidioksidipäästö (CO2) vähenee vuoden 2014 vuosikertomuksessa raportoidusta tasosta.
  Mittarointiohjeiston käyttöönotto. Ei toteutettu vuonna 2014.
  Uusiutuvat energialähteet -demohankkeen käynnistäminen. Ei toteutettu vuonna 2014.
  Spondan pääkonttorin kulutus sähkön, lämmön, kaukokylmän ja veden osalta pienenee. Vuonna 2014 pääkonttorin sähköenergiankulutus nousi 3,7 prosenttia, lämpöenergian (normitettu) kulutus nousi 1,1 prosenttia, mitattu lämpöenergian kulutus laski 1,7 prosenttia ja kaukokylmän kulutus nousi 8,1 prosenttia. Pääkonttorin veden kulutus laski 3,6 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.   Spondan pääkonttorin energiankulutus laskee vuoden 2013 tasosta. Pääkonttorin vertailuvuosi on 2013 johtuen vuoden 2014 remonteista ja vesivahingon kuivaustöistä.
  Sähkön ja veden kulutukset laskevat kolmessa Venäjällä sijaitsevassa toimistokiinteistössä. Vuonna 2014 Venäjän toimistokiinteistöjen sähköenergian kulutus laski 6,1 prosenttia ja veden kulutus laski 6,3 prosenttia. Sähkön ja veden kulutus laskee kolmessa Spondan kiinteistössä Venäjällä.
  Ympäristösertifiointityö jatkuu, ja esiselvityksiä tehdään alkaviin hankkeisiin. Vuonna 2014 jatkettiin aktiivista rakennusten ympäristösertifiointityötä ja vuoden lopussa oli käynnissä yhteensä 5 aktiivista uudis- ja korjausrakentamisen kohteen ympäristösertifiointiprosessia.   Kaikille uudisrakentamiskohteille sekä isoille peruskorjauskohteille haetaan sertifiointia. Vuoden 2015 aikana saavutetaan vähintään yhdessä uudisrakentamiskohteessa ympäristösertifiointi. Vuoden 2015 aikana saavutetaan vähintään yhdessä peruskorjauskohteessa ympäristösertifiointi.
  Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste pysyy vuoden 2013 lopun tasolla 87 prosentissa. Spondan Suomessa sijaitsevissa kiinteistöissä jätteiden hyötykäyttöaste nousi 96 prosenttiin. Jätteiden hyötykäyttöaste pysyy vähintään vuoden 2014 tasolla (96 %). Spondan Suomen kiinteistöjen jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste on 50 prosenttia vuoden 2015 loppuun mennessä.
  Spondan pääkonttorin toimistojätteiden määrä vähenee. Vuonna 2014 Spondan pääkonttorin toimistojätteiden määrä nousi 14,0 tonniin (2013: 12,1). Poikkeus aiheutui pääkonttorin muutoista ja remonteista. Spondan pääkonttorin jätteen kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste pysyy vähintään vuoden 2014 tasolla (61 %).
  Ympäristökumppanuuksien määrä nousee 22 kappaleeseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Ympäristökumppanuuksia oli vuoden 2014 lopussa tavoitteiden mukaisesti 22 kappaletta. Tavoitteena vuonna 2015 on solmia vähintään kaksi uutta ympäristökumppanuutta sekä syventää yhteistyötä nykyisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on myös Spondan ympäristökumppaneiden toimintasuunnitelmien aktiivinen ja säännöllinen seuranta ja raportointi vuoden 2015 aikana. Tämän tavoitteena on kumppaneiden ympäristövaikutusten pieneneminen. Lisäksi tavoitteena on solmia yksi uusi Green Lease -sopimus vuoden 2015 aikana.
 • Asiakaskokemuksen parantaminen

  Tavoitteet 2014 Tulokset 2014 Tavoitteet 2015
  Asiakastiedonhallinnan kehittäminen ja CRM-ratkaisun käyttöönoton onnistumisen varmistaminen. CRM-järjestelmä otettiin käyttöön osaksi asiakkuudenhoitoa. Asiakasyhteydenpidon kehittäminen määrällisesti ja laadullisesti.
  Asiakaspalautteen keruun ja hyödyntämisen kehittäminen osana asiakastiedonhallintaa. Asiakaspalautteen keräämistä ja hyödyntämistä kehitettiin vuonna 2014 toteuttamalla kaksi erillistä asiakaspalautekyselyä: palvelukokemustutkimus sekä laadullinen asiakassuhdetutkimus.
  Sähköisen asiakaspalveluympäristön kehittäminen. Vuonna 2014 asiakkaille kehitettiin verkko- ja mobiilipalveluja. Spondan verkkosivuston uudistaminen ja entistä parempi asiakaspalvelukokemus verkossa.
  Uusien palveluinnovaatioiden arvioiminen ja hyödyntäminen. Vuonna 2014 toteutettiin sähköisesti palvelukokemustutkimus, jossa keskityttiin  kiinteistönkäyttäjien kokemuksiin vuokratilojen palveluista, tilojen toimivuudesta ja ylläpidosta. Tulosten pohjalta Spondassa kehitettiin asiakassuhdetoimintaa ja palveluprosessia. Kokonaistyytyväisyys vuokranantajayhteistyöhön vähintään vuoden 2014 tasolla.
 • Henkilöstöön panostaminen

  Tavoitteet 2014 Tulokset 2014 Tavoitteet 2015
  Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Vuoden 2014 aikana parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista edistettiin järjestämällä useita sisäisiä info- ja koulutustilaisuuksia, muun muassa laki- ja ympäristöasioista. Toimintamalleja osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa kehitetään edelleen.
  Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan henkilöstön työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista. Työvälineiden ja järjestelmien kehitystyöhön liittyen tärkeä merkkipaalu oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän jalkautus tehtiin kouluttamalla ensin joukko pääkäyttäjiä, jotka valmensivat edelleen pienempiä työntekijäryhmiä uuden järjestelmän käyttöön. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia tullaan hyödyntämään tehokkaammin päivittäisessä työskentelyssä.
  Työympäristön kehittämistä jatketaan yhdessä henkilöstön kanssa niin, että se tukee paremmin työn tekemistä ja yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Työympäristöä kehitettiin erityisesti Helsingin toimipisteessä, jossa tiloja saneerattiin ja työpisteitä järjesteltiin paremmin toimintaa tukeviksi. Uudelleenjärjestelyssä painotettiin toiminnallisuutta ja tiedonkulun sujuvuutta. Strategian toteutumista tukevien osaamisten johtaminen ja arviointi.
 • Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

  Tavoitteet 2014 Tulokset 2014 Tavoitteet 2015
  Asiakasdialogin lisääminen kaikissa asiakaspalvelun kanavissa. Vuoden aikana Sponda pyrki lisäämään vuoropuhelua asiakkaiden kanssa asiakastapaamisissa sekä kaikissa asiakaspalvelun kanavissa.
  Vuonna 2014 Sponda laati eettisen toimintaohjeen, Code of Conductin, joka luo perustan yhtiön vastuullisuustyölle ja sen johtamiselle sekä yhtiön sidosryhmätyölle. Code of Conductin ja YK:n Global Compactin periaatteiden jalkautus henkilöstölle ja sidosryhmille.
  Sponda allekirjoitti vuonna 2014 YK:n Global Compact -aloitteen ja sitoutui toiminnassaan noudattamaan sen kymmentä periaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Code of Conductin ja YK:n Global Compactin periaatteiden jalkautus henkilöstölle ja sidosryhmille.
 • Kiinteistöjen sijainti

  Pitkän aikavälin tavoitteet Tulokset 2014
  Kauppakeskusten ja toimistokiinteistöjen osuuden kasvattaminen yhtiön kiinteistösalkussa. Tavoitteiden mukaisesti Sponda kasvatti kauppakeskusten ja toimistokiinteistöjen osuutta kiinteistösalkussa myymällä logistiikkakiinteistöjään Certeum Oy:lle ja ostamalla Tampereelta toimistokiinteistön.
  Kiinteistösalkun kehittäminen keskittämällä omistusta prime-alueille ja julkisen liikenteen yhteyksien varrelle. Vuonna 2014 Sponda jatkoi syksyllä 2013 uudistetun strategiansa toteuttamista keskittämällä kiinteistöomistustaan yhä vahvemmin prime-alueille, julkisen liikenteen yhteyksien varrelle pääkaupunkiseudulle sekä Tampereelle. Sponda myi Turun kiinteistöomistustaan ja osti toimistokiinteistön Tampereelta.
 • Alan eteenpäin vieminen

  Pitkän aikavälin tavoitteet Tulokset 2014
  Sponda edistää kiinteistöalan parhaita käytäntöjä osallistumalla aktiivisesti muun muassa asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRA:n toimintaan ja hankkeisiin. Sponda osallistui vuonna 2014 aktiivisesti asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn toimintaan.