Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Avainluvut

Rahoituksen tunnusluvut

  2014 2013 2012 2011 2010
Korkokatekerroin 3,3 3,1 2,8 2,7 3,0
Keskimääräinen laina-aika, v. 2,1 2,5 2,7 3,1 3,2
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, v. 2,3 2,3 1,9 2,2 2,2
Keskikorko, % 2,9 3,2 3,4 4,0 3,8
Korkoriskin suojausaste, % 76 79 72 77 84
Omavaraisuusaste, % 41 41 411) 38 39

 1)  Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta

 Konsernin tunnusluvut

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
Liikevaihto, M€ 246,7 264,3 264,6 248,2 232,1
Liikevoitto, M€ 151,7 153,0 210,51) 209,6 216,2
Voitto ennen veroja, M€ 95,7 93,2 151,81) 134,0 157,7
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,37 0,40 0,40 0,37 0,37
Osakekohtainen oma pääoma, € 4,65 4,64 4,451) 4,06 3,86
Tulos/osake, € 0,24 0,34 0,371) 0,39 0,40
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 5,5 7,91) 7,7 7,9
P/E-luku 14,98 10,16 9,711) 8,02 9,60
Omavaraisuusaste, % 41,0 40,7 41,21) 37,9 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 121,2 125,6 117,91) 134,9 128,7
Osinko, € 0,193) 0,18 0,17 0,16 0,15
Osinko tuloksesta, % 78,603) 53,49 45,861) 41,15 37,12
Efektiivinen osinko, % 5,253) 5,26 4,72 5,13 3,87

EPRAn suosituksen mukaiset konsernin tunnusluvut

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€ 101,6 111,52) 111,91)2) 75,4 74,0
EPRA Earnings per share (operatiivinen tulos/osake), € 0,36 0,392) 0,401)2) 0,27 0,27
EPRA osakekohtainen nettovarallisuus, € 5,45 5,292) 5,201)2) 4,84 4,59
EPRA Net Initial Yield (NIY) (alkutuotto), % 5,18 5,84 6,61 6,39 6,37
EPRA "topped-up" NIY (oikaistu alkutuotto), % 5,19 5,84 6,63 6,40 6,38

1) Vuoden 2012 luku oikaistu IAS 12 vapaaehtoisen laadintaperiaatteen muutoksen ja IAS 19 standardin muutoksen johdosta
2) Vuonna 2013 Sponda on muuttanut EPRA-tunnuslukujen laskenta- ja esittämistapaa vastaamaan paremmin EPRA:n suositusta.
3) Hallituksen esitys

Spondan vastuullisuuden avainluvut 

Asiakaskokemuksen parantaminen 2014
Kokonaistyytyväisyys yhteistyöhön vuokranantajan kanssa - indeksi1) 3,67
Henkilöstö  
People Power Indeksi2) 70,5
Ympäristövastuu3)  
Energiankulutus, kWh/Brm2 203,1
Hiilijalanjälki, kg CO2/Brm2 34,4
Jätteiden hyötykäyttöaste, % 96,0
Jätteiden kierrätysaste, % 44,0
Veden kulutus, l/Brm2 246,8

1) Perustuu Spondan asiakkailleen kohdistamaan vuosittaiseen Palvelukokemustutkimukseen. Indeksiin sisältyy viisi mittaria yhdenvertaisella painoarvolla asteikolla 1–5: Spondan kyky tehdä päätöksiä, Spondan kyky toteuttaa sovitut asiat, Spondan yhteyshenkilöiden ammattitaito ja asiantuntemus, spondalaisten tavoitettavuus sekä Spondan kyky tunnistaa asiakkaan tarpeet.
2)  Indeksi lasketaan henkilöstötutkimuksesta, joka mittaa henkilöstön sitoutumista, johtamisen laatua, organisaation suorituskykyä sekä henkilöstön omistautuneisuutta Spondassa asteikolla 0-100. Indeksi antaa kokonaiskuvan Spondan tilasta organisaationa sekä sen kyvystä vastata haasteisiin.
3)  Spondan Suomessa sijaitsevat kiinteistöt.