Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

12. Tuloverot
M€ 2014 2013
Tilikauden ja edellisten tilikausien verot 1,8 3,8
Laskennalliset verot 20,4 22,6
Laskennallisten verojen verokantamuutos 0,0 -36,3
Yhteensä 22,2 -9,9
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot:
2 014 2 013
M€ Ennen veroja Vero-
vaikutus
Verojen jälkeen Ennen veroja Vero-
vaikutus
Verojen jälkeen
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Rahavirran suojaukset -17,0 3,4 -13,6 16,0 -5,1 10,8
Muuntoerot -3,3 1,8 -1,5 -1,0 0,6 -0,4
Yhteensä -20,5 5,2 -15,3 14,9 -4,5 10,4
Tuloslaskelman verokulun ja emoyhtiön verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma (2014: 20%, 2013: 24,5 %):
2014 2013
Voitto ennen veroja 95,7 93,2
Verot laskettuna voimassa olevalla verokannalla 19,1 22,8
Suomen ja ulkomaiden verokantojen välinen ero 0,0 0,2
Verokantamuutos 0,0 -36,3
Verovapaat tuotot / vähennyskelvottomat kulut 0,0 0,0
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 0,7 0,0
Aiemmin vahvistetuista tappioista kirjattujen laskennallisten verosaamisten alaskirjaus 1,3 1,5
Aiemmin kirjaamattomat vahvistetut tappiot -0,1 0,0
Hyllypoistot ja aiemmin kirjaamattomat vahvistetut tappiot 0,0 -0,1
Muut erät 1,2 1,9
Verokulu tuloslaskelmassa 22,2 -9,9
Suomen yhteisöverokannan muutos
Suomen eduskunta päätti 17.12.2013 yhteisöverokannan muuttamisesta 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Verokantaa sovelletaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavina verovuosina. Laskennalliset verosaamiset ja -velat on määritetty uudella 20 prosentin verokannalla 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta.