Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1. Segmentti-informaatio, liiketoiminta-alueet
Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Ensisijainen segmenttiraportoinnin muoto on liiketoimintasegmenttien mukainen.
Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Segmentit on muodostettu erilaisten tilatyyppien ja palveluiden sekä maantieteellisten alueiden perusteella. Spondan hallitukselle ja johtoryhmälle raportoidaan tulos ja kiinteistöjen käyvän arvon muutokset segmenteittäin, jotka ovat Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset, Logistiikka, Kiinteistökehitys, Rahastot ja Venäjä.
Spondan hallitus ja johtoryhmä arvioivat segmenttien tuloksellisuutta nettotuoton, liikevoiton ja käyttöasteen perusteella. Näiden lisäksi hallitus ja johtoryhmä seuraavat myös muita avainlukuja kuten segmenttikohtaiset investoinnit.
Segmentin varat sisältävät ne erät, jotka ovat suoraan kohdistettavissa segmenteille kuten sijoitus- ja vaihto-omaisuuskiinteistöt, kiinteistörahastosijoitukset, liikearvo ja rahoitusleasingsaamiset. Kohdistamattomat erät sisältävät osuuden osakkuusyritysten tuloksesta, vero- ja rahoituseriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä, jotka on esitetty segmentti-informaatiossa kohdassa ”Muut”. Investoinnit ovat sijoituskiinteistöjen hankintoja, niiden kehitysinvestointeja, perus- ja vuokralaisparannuksia sekä kiinteistörahastosijoituksia.
Toimistokiinteistöt -segmentti vastaa toimistotilojen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.
Kauppakeskukset -segmentti vastaa kauppakeskusten ja liiketilojen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.
Logistiikka -segmentti vastaa logistiikkakiinteistöjen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.
Kiinteistökehitys -segmentti vastaa uusien kiinteistöhankkeiden markkinoinnista ja toteuttamisesta asiakastarpeiden pohjalta. Toiminnan kohteina ovat rakentamattomat maa-alueet ja uudistettavat rakennukset erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa.
Rahastot -segmentti omistaa ja hallinnoi kiinteistörahastojen kautta osuuksia liiketila-, toimisto- ja logistiikkakiinteistöissä.
Venäjä -segmentti vuokraa, hankkii, myy ja kehittää toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöjä Venäjällä.
Käyttämättömän rakennusoikeuden arvo on esitetty asianomaisen segmentin varoissa niissä sijoituskiinteistöissä, joissa on rakennus, ja osana Kiinteistökehitys-segmenttiä siltä osin kuin rakennusoikeus on rakentamattomissa tonteissa.
Spondan segmentti-informaatio on laadittu periaatteella, että sijoituskiinteistö kuuluu pääkäyttötarkoituksensa mukaiseen segmenttiin. Vuoden 2014 alusta lähtien kuitenkin samassa sijoituskiinteistössä sijaitsevat toimisto- ja liiketilat sekä kauppakeskukset on jaettu asianomaisiin segmentteihin osassa sijoituskiinteistöistä. Muutos tehtiin nykyisten ja potentiaalisten asiakkuuksien sekä muiden asiakassuhteen hallintaan liittyvien syiden perusteella. Muutos vaikutti 10 sijoituskiinteistön jakoon segmenttien välillä. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta jakoa.
Segmentti-informaatio
12/2014, M€ Toimistokiinteistöt Kauppa-keskukset Logistiikka Kiinteistö-kehitys Venäjä Rahastot Muut Konserni yhteensä
Liikevaihto 141,8 45,8 30,8 1,2 22,2 4,9 0,0 246,7
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -38,8 -10,6 -11,8 -2,2 -6,4 -0,8 0,0 -70,6
Nettotuotot 103,0 35,2 18,9 -1,0 15,8 4,1 0,0 176,0
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
V-om.kiint.luov.voitot/tappiot 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen arvonmuutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisessa 18,5 3,8 -6,0 3,6 -23,8 3,7 0,0 -0,2
Hallinto ja markkinointi -8,8 -2,6 -1,5 -3,1 -2,5 -3,6 0,0 -22,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,5 -3,5
Muut tuotot ja kulut -0,5 -0,4 -0,3 0,1 -0,1 0,0 0,0 -1,2
Liikevoitto 112,9 36,0 11,1 1,6 -10,6 4,2 -3,5 151,7
Rahoitustuotot ja -kulut -55,9 -55,9
Voitto ennen veroja -59,4 95,8
Tuloverot -22,2 -22,2
Tilikauden voitto -81,6 73,6
Investoinnit 101,5 4,7 1,3 21,1 0,4 5,5 50,6 185,1
Segmentin varat 1 856,2 726,0 205,1 147,6 224,4 18,6 271,2 3 449,2
Taloudellinen vuokrausaste 88,5 91,2 64,9 90,4 87,0
12/2013, M€ Toimistokiinteistöt Kauppa-keskukset Logistiikka Kiinteistö-kehitys Venäjä Rahastot Muut Konserni yhteensä
Liikevaihto 143,0 45,9 38,7 1,2 28,6 6,8 0,0 264,3
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -39,0 -11,0 -12,9 -2,2 -6,8 -1,6 0,0 -73,4
Nettotuotot 104,0 34,9 25,9 -0,9 21,8 5,2 0,0 190,9
Luovutusvoitot sijoituskiinteistöistä 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Luovutustappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,2
V-om.kiint.luov.voitot/tappiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen arvonmuutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisessa 7,6 -3,4 -7,7 0,5 -13,1 1,9 0,0 -14,2
Hallinto ja markkinointi -8,7 -2,2 -1,1 -3,1 -2,9 -5,1 0,0 -23,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut tuotot ja kulut 0,2 -0,3 -0,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,4
Liikevoitto 104,1 29,0 16,9 -4,6 5,6 2,0 0,0 153,0
Rahoitustuotot ja -kulut -59,8 -59,8
Voitto ennen veroja -59,8 93,2
Tuloverot 9,9 9,9
Tilikauden voitto -49,9 103,1
Investoinnit 29,4 2,7 1,7 4,7 1,2 13,6 1,2 54,5
Segmentin varat 1 732,1 741,3 426,5 122,7 247,8 88,3 113,0 3 471,7
Taloudellinen vuokrausaste 90,1 89,0 75,2 96,0 87,9