Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernitase
M€ Liite 31.12.2014 31.12.2013
Varat
Pitkäaikaiset varat
Sijoituskiinteistöt 3 142,1 3 253,3
Sijoitukset kiinteistörahastoihin 18,6 88,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 171,6 0,0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13,2 12,5
Liikearvo 14,5 14,5
Muut aineettomat hyödykkeet 2,9 1,5
Rahoitusleasingsaamiset 2,7 2,7
Pitkäaikaiset saamiset 2,2 11,1
Laskennalliset verosaamiset 25,1 27,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 393,0 3 411,4
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuuskiinteistöt 7,8 7,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 28,0 33,7
Rahavarat 20,3 18,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 56,2 60,3
Varat yhteensä 3 449,2 3 471,7
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 111,0 111,0
Ylikurssirahasto 159,5 159,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 433,8 433,8
Käyvän arvon rahasto -35,1 -21,5
Uudelleenarvostusrahasto 0,7 0,7
Muun oman pääoman rahasto 94,0 94,0
Muuntoerot 0,4 1,9
Kertyneet voittovarat 645,5 628,1
1 409,7 1 407,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,8 1,8
Oma pääoma yhteensä 1 411,5 1 409,3
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 194,5 182,1
Varaukset 33 1,1 0,0
Rahoitusvelat 1 169,5 1 505,5
Muut velat 48,6 27,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 413,6 1 714,8
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 561,7 283,3
Ostovelat ja muut velat 62,4 64,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 624,1 347,6
Velat yhteensä 2 037,7 2 062,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 449,2 3 471,7