Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin tuloslaskelma
M€ Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liikevaihto
Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 241,4 257,2
Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista 0,3 0,3
Rahastojen hallinnointipalkkiot 4,9 6,8
246,7 264,3
Kulut
Ylläpitokulut -69,8 -71,8
Rahastojen välittömät kulut -0,8 -1,6
-70,6 -73,4
Nettotuotot 176,0 190,9
Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 0,6 0,8
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -0,2 -14,2
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 2,0 0,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2,2 -2,2
Hallinnon kulut -19,9 -21,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -3,5 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,6
Liiketoiminnan muut kulut -1,5 -2,0
Liikevoitto 151,7 153,0
Rahoitustuotot 18,2 23,3
Rahoituskulut -74,1 -83,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -55,9 -59,8
Voitto ennen veroja 95,7 93,2
Tilikauden ja edellisten tilikausien verot -1,8 -3,8
Laskennalliset verot -20,4 -22,5
Laskennallisten verojen verokantamuutos 0,0 36,3
Tuloverot yhteensä -22,2 9,9
Tilikauden voitto 73,6 103,1
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 73,6 103,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0
Tilikauden voitto 73,6 103,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,24 0,34
Osakkeiden laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, milj.kpl 283,1 283,1