Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin rahavirtalaskelma
M€ Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 73,6 103,1
Oikaisut 87,0 74,1
Käyttöpääoman muutokset 7,6 -3,9
Maksetut korot -51,0 -59,5
Saadut korot 0,8 0,9
Muut rahoituserät -2,5 -4,3
Saadut osingot 0,0 0,0
Maksetut/saadut verot -1,9 -3,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 113,5 106,5
Investointien rahavirrat
Investoinnit sijoituskiinteistöihin -94,1 -50,9
Investoinnit kiinteistörahastoihin -5,4 -13,6
Investoinnit osuuksiin osakkuusyrityksissä -47,7 -
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,7 -1,2
Sijoituskiinteistöjen myynnit 105,8 38,2
Kiinteistörahastojen myynnit 77,3 -
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit - 0,0
Pääomanpalautukset kiinteistörahastoista 0,4 -
Investointien nettorahavirta 33,5 -27,4
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot 265,3 403,9
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan takaisinosto - -92,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -341,0 -345,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -8,4 7,4
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot -6,4 -14,5
Maksetut osingot -51,0 -48,1
Rahoituksen nettorahavirta -141,5 -90,1
Rahavarojen muutos 5,6 -11,0
Rahavarat tilikauden alussa 18,8 30,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4,0 -0,2
Rahavarat tilikauden lopussa 20,3 18,8
Rahavirtalaskelman liitetiedot 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
1. Oikaisut tilikauden tulokseen
Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot -0,6 -0,8
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 5,7 24,9
Rahoitustuotot ja -kulut 55,9 59,8
Tuloverot 22,2 -9,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 3,5 -
Muut oikaisut 0,3 0,1
Oikaisut yhteensä 87,0 74,1
2. Käyttöpääoman muutokset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 0,3 7,9
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen muutos 0,0 -
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 7,3 -11,8
Varausten muutos 0,0 -
Käyttöpääoman muutokset yhteensä 7,6 -3,9
3. Investoinnit sijoituskiinteistöihin
Tytäryritysten hankinta
Yhtiöiden hankintameno 29,0 -
Ostettujen yhtiöiden hankintahetken rahavarat -0,6 -
Hankinnoista johtuvat rahavirrat hankittujen yritysten rahavaroilla vähennettynä 28,4 -
Hankitut kiinteistöt 0,0 3,1
Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin 65,7 47,8
Investoinnit sijoituskiinteistöihin yhteensä 94,1 50,9
Hankittujen tytäryritysten varojen ja velkojen arvot
Nettokäyttöpääoma -0,9 -
Pitkäaikaiset varat 65,0 -
Korolliset velat -35,8 -
Hankittujen tytäryritysten varojen ja velkojen nettoarvo yhteensä 28,4 -
4. Sijoituskiinteistöjen myynnit
Tytäryritysten myynnit
Tytäryritysten myynnit 105,8 30,7
Myytyjen yhtiöiden rahavarat 0,0 -0,6
Tytäryritysten myynnit yhteensä 105,8 30,1
Muut sijoituskiinteistöjen myynnit - 8,1
Sijoituskiinteistöjen myynnit yhteensä 105,8 38,2
Myytyjen tytäryritysten varojen ja velkojen arvo
Nettokäyttöpääoma -2,9 -0,2
Sijoituskiinteistöt 236,6 29,9
Siirto osakkuusyhtiöosakkeisiin (fuusio) -128,5 -
Myyntivoitto/-tappio 0,6 0,4
Myytyjen tytäryritysten varojen ja velkojen nettoarvo yhteensä 105,8 30,1