Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitus

Keskeiset erät konsernin rahavirroissa olivat:

 M€

1-12/2014

1-12/2013

1-12/2012

Liiketoiminnan nettorahavirta

113,5

106,5

112,8

Investointien nettorahavirta

33,5

-27,4

-75,3

Rahoituksen nettorahavirta

-141,5

-90,1

-34,4

Rahavarojen muutos

5,6

-11,0

3,2

Rahavarat kauden alussa

18,8

30,1

26,4

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

-4,0

-0,2

0,5

Rahavarat kauden lopussa

20,3

18,8

30,1

Täydellinen rahavirtalaskelma esitetään tilinpäätöksessä.

Korollinen vieras pääoma oli 1 731,2 (1 788,8) miljoonaa euroa ja luottojen keskimääräinen laina-aika oli 2,1 (2,5) vuotta. Keskikorko oli 2,9 (3,2) % sisältäen korkojohdannaiset. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 76 (79) %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,3 (2,3) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokatekerroin oli 3,3 (3,1). Spondan omavaraisuusaste oli 41,0 (40,7) % ja nettovelkaantumisaste 121,2 (125,6) %.

Sponda-konsernin lainasalkku muodostui 31.12.2014 yhteensä 355 miljoonan euron syndikoiduista lainoista, 469 miljoonan euron joukkovelkakirjalainoista, 248 miljoonan euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 659 miljoonan euron rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 460 miljoonaa euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 179,7 miljoonaa euroa eli 5,2 % konsernin taseesta. Nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -55,9 (-59,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy -4,8 (-0,9) miljoonaa euroa johdannaisten realisoitumatonta käyvän arvon muutosta. Lisäksi rahoitustuottoihin ja –kuluihin sisältyi 2,1 miljoonan euron kertaluonteinen realisoitunut valuuttakurssivoitto.

Sponda soveltaa suojauslaskentaa niihin korkojohdannaisiin, jotka täyttävät suojauslaskennan kriteerit. Suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Muiden korkojohdannaisten ja valuuttaoptioiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.