Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallinto

Sponda Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Sponda-konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osa­keyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Sponda Oyj:n yhtiöjärjestystä. Lisäksi Sponda noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiri­oh­jet­ta ja 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hal­lin­noin­ti­koodia 2010 (”hallintokoodi”). Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut hallintokoodin vuonna 2010 ja hallintokoodi on saatavilla internet-sivuilta www.cgfinland.fi.

Suomen osakeyhtiölain ja Spondan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön määräysvalta ja hal­lin­­to on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimi­tus­joh­­tajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Spondan hallitukseen kuuluu neljästä seitsemään  (47) jäsentä. Hallituksen jäseninä toimivat varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.3.2014 saakka  Kaj-Gustaf Bergh, Klaus Cawén, Christian Elfving, Tuula Entelä, Juha Laaksonen, Arja Talma ja Raimo Valo. Hallituksen puheenjohtajana toimi Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajana Klaus Cawén. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2014 vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Juha Laaksonen, Arja Talma ja Raimo Valo. Uusina jäseninä valittiin Paul Hartwall ja Leena Laitinen.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2014 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajakseen Arja Talman. Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenet Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja hallituksen jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving ja Paul Hartwall ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaj-Gustaf Berghin ja Christian Elfvingin on katsottu olevan ei riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hallitusjäsenyydestä Oy PALSK Ab:ssa, joka on Spondan merkittävä osakkeenomistaja. Paul Hartwallin on katsottu olevan ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen hallitusjäsenyydestään Hartwall Capital Oy:ssä, jonka tytäryhtiö HC Fastigheter Holding Oy Ab on Sponda Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja.

Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallituk­selle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoi­tamisesta. Tarvittaessa hal­li­tus voi asettaa kes­kuu­des­taan myös muita valiokuntia ja työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riip­pu­­mat­­tomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joilla on riittävä laskentatoimen ja tilin­pää­tös­käy­­tän­nön tuntemus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 19.3.2014 alkaen puheen­joh­ta­ja­na Arja Talma ja varapuheenjohtajana Raimo Valo sekä jäseninä Paul Hartwall ja Juha Laaksonen. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimi Spondan talous- ja rahoitusjohtaja.

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta yhtiöstä riippumat­to­mas­ta halli­tuksen jäsenestä. Rakenne- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat 19.3.2014 al­ka­en pu­heen­johtajana Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajana Christian Elfving sekä jäsenenä Leena Laitinen. Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin osallistui myös Spondan toimitusjohtaja. Valiokunnan sihteerinä toimi Spondan talous- ja rahoitusjohtaja.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta: www.sponda.fi>sijoittajat>hallinnointi.