Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön tase
M€ Liite 31.12.2014 31.12.2013
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 10 44,9 33,8
Aineelliset hyödykkeet 11
Koneet ja kalusto 0,1 0,1
Ennakkomaksut 0,3 1,2
0,4 1,3
Sijoitukset 12
Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 872,6 1 916,6
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 750,0 834,8
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 99,3 7,5
Sijoitukset kiinteistörahastoihin 12,9 96,3
Muut sijoitukset 44,9 47,4
2 779,7 2 902,7
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 825,0 2 937,8
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 13 26,4 36,3
Rahat ja pankkisaamiset 7,6 6,2
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 34,0 42,5
Vastaavaa yhteensä 2 859,0 2 980,3
Vastattavaa
Oma pääoma 14
Osakepääoma 111,0 111,0
Ylikurssirahasto 159,1 159,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 445,9 445,9
Edellisten tilikausien voitto 300,2 352,3
Tilikauden voitto / tappio -1,2 -1,2
Oma pääoma yhteensä 1 015,1 1 067,2
Varaukset 15 1,1 -
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 16 1 225,9 1 585,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 17 617,0 327,4
Vieras pääoma yhteensä 1 842,9 1 913,1
Vastattavaa yhteensä 2 859,0 2 980,3