Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
M€ 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos -1,2 -1,2
Oikaisut 1) 91,9 94,1
Nettokäyttöpääoman muutos 2) -1,8 -17,3
Saadut korot 28,4 38,2
Maksetut korot -57,5 -74,3
Muut rahoituserät -10,5 -11,9
Maksetut/saadut verot 0,0 -
Liiketoiminnan nettorahavirta 49,3 27,6
Investointien rahavirta
Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin -73,3 -92,6
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17,6 -9,6
Luovutustulot osakkeista ja osuuksista 112,5 13,7
Myönnetyt lainat -32,9 -37,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 54,3 109,1
Investointien nettorahavirta 42,9 -17,3
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 356,3 465,2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -388,0 -438,7
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -8,1 5,4
Maksetut osingot -51,0 -48,1
Rahoituksen nettorahavirta -90,8 -16,2
Rahavarojen muutos 1,4 -5,9
Rahavarat tilikauden alussa 6,2 12,1
Rahavarat tilikauden lopussa 7,6 6,2
Rahavirtalaskelman liitetiedot, M€ 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
1) Oikaisut
Seuraavilla kirjauksilla muutetaan tuloslaskelman suoriteperusteiset erät rahavirtaperusteisiksi sekä perutaan erät, jotka esitetään muualla rahavirtalaskelmassa.
Liiketoiminnan muut kulut 12,4 1,2
Liiketoiminnan muut tuotot -17,7 -1,3
Poistot 7,4 5,8
Rahoitustuotot ja -kulut 116,9 67,3
Konserniavustus -28,2 21,1
Varaukset 1,1 -
Verot 0,0 -
Oikaisut yhteensä 91,9 94,1
2) Nettokäyttöpääoman muutoksen erittely
Lyhytaikaiset liikesaamiset
lisäys (-), vähennys (+) -1,4 1,1
Korottomat lyhytaikaiset velat
lisäys (+), vähennys (-) -0,4 -18,4
Nettokäyttöpääoman muutos -1,8 -17,3